Meet our speakers...

Simon Blake

Launchlabs

Simon Blake is one of Germany‘s leading Design Thinking trainers, an innovation consultant and entrepreneur. Simon works at Launchlabs, a fully serviced innovation lab that enables large companies to innovate like a startup.

At Launchlabs, Simon has created and conducted several Design Thinking programs for organizations like Audi, Daimler, Goethe Institut, Deutsche Telekom, SAP or Accenture. Before starting launchlabs, he was involved in setting up the School of Design Thinking at Hasso Plattner Institute. Simon has a background in applied media sciences and holds a degree in communication in social and economic contexts.

Besides his activities with launchlabs, he supports startups as a mentor and angel investor, develops projects like „workation week“(summertime coworking at beautiful locations), and he enjoys playing the drums in his band John Franco and the Hindus.

Simon Blake je jeden z nejúspěšnějších školitelů designového myšlení/design thinking v Německu, působí jako konzultant inovací a zároveň podniká.

Simon aktuálně pracuje v inovační laboratoři Launchlabs, která pomáhá inovovat a zvýšit tak konkurenceschopnost velkých společností podobně, jako by byli startupem. V Launchlabs stojí za inovačními programy pro firmy jako Audi, Daimler, Goethe Institut, Deutsche Telekom, SAP nebo Accenture. Před působením v Launchlabs stál u vzniku jedné z nejůspěšnějších mezinárodních vzdělávacích institucí v této oblasti - School of Design Thinking na Hasso Plattner Institute v Potsdami

Mimo aktivity v Launchlabs Simon podporuje start-upy v roli mentora i investora (business angel) nebo pracuje na projektech jako je „workation week“ (letní sdílený pracovní prostor v neobvyklých lokacích). V neposlední řadě si užívá své role bubeníka v kapele John Franco and the Hindus.

Jan Mašek

3M Česká republika

Jan Mašek is a graduate of the Czech Technical University in Prague and as an innovation leader at 3M Company, he implements innovation to the company environment, he works on new projects and approaches and finally he connects 3M with the outside world.

He’s been working in 3M since 2007, he started as a sales representative, then he was responsible for several divisions. He is a member of Managing Board of the Czech Innovation o.p.s., aimed to raise innovation literacy in the Czech Republic; he is a mentor in the Vodafone Foundation Laboratory. Jan helps companies in the implementation of innovative processes and the creation of innovative environment. As a coach he focuses on the development of human potential, because he believes that people are the key and initiator.

He loves smart, open and active people with opinion. He actively creates innovative community in the Czech and Slovak Republic, he likes connecting worlds / people who would seek the path to each other for a long time ...

Jan Mašek je absolventem ČVUT a jako inovační lídr společnosti 3M implementuje inovace do firemního prostředí, pracuje na nových projektech a přístupech a v neposlední řadě propojuje 3M s okolním světem.

Ve společnosti 3M Česko pracuje již osmým rokem, začínal na pozici obchodního zástupce, poté měl na starosti několik divizí. Je členem správní rady České inovace o.p.s., která má za cíl zvyšovat inovační gramotnost v ČR, je mentorem v laboratoři Nadace Vodafone. Jan pomáhá firmám v zavádění inovačních procesů a vytváření inovačního prostředí. Jako kouč se zaměřuje především na rozvoj lidského potenciálu, protože věří, že lidé jsou klíčem a hybatelem.

Má rád kolem sebe chytré a otevřené lidmi s názorem, kteří jenom nemluví, ale také dělají. Aktivně vytváří inovační komunitu v České a Slovenské republice, rád propojuje světy/lidi, kteří by k sobě hledaly cestu dlouhou dobu...

Martin Tvarůžek

Martin Tvarůžek Design

MgA. Martin Tvarůžek completed study at High School of Industrial Art in Uherské Hradiště, CR, and then he graduated at Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, in the specialisation of Industrial Design. More than 15 years he offers significant support for Czech and foreign production companies by innovation their products, machines and facilities. He participated in the development of several products that are in production and are sold on the global market.

Core of his work is the detailed study of customer groups, user and functional relationships of products, which is reflected in new formal processing of the product. Benefits of his methodology of use design as a key tool of innovation and competitiveness, are increasing turnover, increasing profitability of the product, increasing user comfort, penetration into new markets, promotion of brand building, reduced production costs, reduced costs associated with assembly, dispatch and service etc.

For his work he was repeatedly awarded in Czech National Award for Design, at professional and international trade fairs and this year also as Red Dot Award Winner.

As lecturer he presents his methodology and achieved results within the Innovation Conferences organized by state and private entities. Since last year, he leads Industrial Design Atelier at the Czech Technical University in Prague, which focuses on the education of future designers in order to strengthen the position of Czech industrial design and support repetitive manufacturing.

MgA. Martin Tvarůžek je absolventem Střední umělecko­průmyslové školy v Uherském Hradišti a Vysoké školy umělecko­průmyslové v Praze, katedry designu ve Zlíně. Již více než 15 let dává podporu českým i zahraničním výrobním společnostem při inovaci výrobků, strojů a zařízení. Podílel se na vzniku několika desítek produktů, které jsou ve výrobě a prodávají se na globálním trhu.

Těžištěm jeho práce je detailní studium zákaznických skupin, uživatelských a funkčních souvislostí produktů, které pak odráží v novém formálním zpracování produktu. K benefitům jeho metodiky využití designu jako klíčového nástroje inovace a konkurenceschopnosti patří nárůst obratu, zvýšení ziskovosti produktu, zvýšení uživatelského komfortu, průnik na nové trhy, podpora budování značky, snížení výrobních nákladů, snížení nákladů spojených s montáží, expedicí a servisem zařízení ad.

Za svoji činnost byl několikrát oceněn v soutěži Národní cena za design, na odborných mezinárodních veletrzích a v letošním roce také oceněním Red Dot Winner.

V rámci lektorské činnosti přednáší o svojí metodice a dosažených výsledcích v rámci Inovačních konferencí pořádaných státními i soukromými subjekty. Od loňského roku vede ateliér Průmyslového designu na ČVUT v Praze, který je zaměřen na výchovu budoucích designérů s cílem posílení pozice českého průmyslového designu a podpory opakované výroby.

Julian Schaefer

Die Krieger des Lichts

Julian Schaefer is Managing Director of Die Krieger des Lichts (“The Warriors of the Light“), a Nuremberg based design agency with the credo to change the world in a positive sense with idealism and creativity. Die Krieger des Lichts combine creative excellence and brand experience with playful methods (such as design thinking) to create surprising solutions which are successful in a world of change. Well-known clients like Deutsche Telekom, Puma, MINI, E.ON or STAEDTLER hold this approach in high esteem. Earlier in his career, Julian was in charge of numerous value-based brand appearances, collaborated in various design thinking projects in the energy sector and for financial services and professionalised design thinking aspects within the daily work life of Die Krieger des Lichts. Together with Adam Lawrence he will lead through the Design Thinking Bootcamp. Adam Lawrence is the co-founder of WorkPlayExperience, a service innovation and customer experience consultancy which is known for their emphasis on the whole business picture, fast, emphatic, and easy-to-understand innovation methods and a high-energy approach, exemplified in the Global Service Design Jams.

Chris Herrmann

FabLab Nuremberg

Chris is a Graphic Designer who is now busy with founding FabLabs in the Nuremberg Metropolitain area. He loves digital fabrication and city development. He is associate in a non-profit organization called Urban Lab which copes with Urban development.

Jiří Hanek

PROTEBE live

Grafický designér a designový aktivista. Ve své práci usiluje o propojování komerční, nekomerční i veřejné sféry s designem. Ve školách, firmách i institucích veřejné správy propaguje design a jeho přínos, design management a design thinking. Na straně designérů zase procesní přístup v designu. 6 let Působil jako učitel grafického designu na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech. Je autorem publikace Neviditelná strana designu. Člen redakční rady magazínu MadeINCZ. Vystudoval grafický design a vizuální komunikaci na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a absolvoval studijní pobyty na francouzské École Superieure des Beaux-Arts v Besanconu a Bergische Univsersität Wuppertal v Německu. Spolu s Terezou Bredlerovou založil v roce 2005 občanské sdružení PROTEBE live, jehož posláním je vzdělávání a výchova k designu a designovému myšlení. Od jeho založení je členem vedoucího týmu. PROTEBE live provozuje v Karlových Varech galerii SUPERMARKET wc, kterou vytvořilo přeměnou chátrající budovy bývalých veřejných záchodků a úschovny zavazadel v centru města.

10 let zkušeností s designem a designovým procesem
Propojování komerční, nekomerční i veřejné sféry s designem
Spolupráce s vysokými školami a inovačními centry
Mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností
7 let provozuje v Karlových Varech galerii SUPERMARKET wc, jejímž posláním je motivovat širokou veřejnost k zájmu o design a jeho společenský přínos

Stanislav Martinec

Koma Modular

Stanislav Martinec je majitelem firem pod značkou Koma, kterou založil před 25 lety. Ze závodu, který vyráběl maringotky, vybudoval společnost, která učí Českou republiku, co jsou modulární stavby. Firma postupnými inovacemi výrobků a procesů dosáhla významného postavení na českém a evropském trhu. Během let Koma zažila několik pádů, ale hlavně úspěchů. Milníkem pro tuto firmu je realizace českého pavilonu na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Posláním firmy je pomáhat lidem a OBOHATIT SVĚT.

Stanislav Martinec is the owner of Koma companies founded 25 years ago. From company, which built caravans, he moved to company, which learns Czech Republic what modular buildings mean. Through product and process innovation, Koma has achieved a strong position on Czech and European markets. The milestone for Koma has been building the Czech pavilion at Expo2015 in Milan. The mission is to help people and enrich the world.

Josef Průša

PRUSA RESEARCH

Josef Průša je úspěšný technologický vývojář. Proslul zejména jako propagátor výstavby trojrozměrných tiskáren, které mají ambici přiblížit technologii 3D tisku k běžnému používání co nejširším okruhem lidí. Josef Průša vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Už v 18 letech přispěl vlastní kapitolou do knihy iPhone Hacks amerického vydavatele O’Reilly. Později začal pracovat na projektu RepRap a stal se jedním z jeho hlavních vývojářů. S podstatou tiskárny, která na rozdíl od běžně používaných tiskáren dokáže vytisknout i trojrozměrné předměty, se poprvé seznámil na internetu. Postupně ji nejen sám postavil, ale také ji zdokonalil.

Teď pořádá workshopy, na nichž učí zájemce, jak si postavit vlastní 3D tiskárnu během jednoho víkendu a jak ji ovládat. Dlouhodobé zkušenosti s pořádáním RepRap workshopů má převážně ze zahraničí. Své know-how tak postupně předává mezi tisíce dalších nadšenců a svou prací významně přispívá k rozšíření technologie 3D tisku mezi běžné lidi. Výsledky jeho práce a dalších spolupracovníků z vývojářské komunity se začínají povážlivě blížit kvalitě profesionálních 3D tiskáren, jejichž cena se dnes pohybuje v částkách pro běžného člověka jen těžko dostupných. Josef Průša a jeho kolegové si přitom zakládají na tom, že jejich práce zůstává otevřená každému, kdo o ni projeví zájem.

V současnosti Josef Průša učí na Univerzitě Karlově a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Michal Richtr

DYNAMO DESIGN

Michal Richtr is a consultant in the field of corporate identity design and a promoter of design as a strategic competitive advantage. He is a graduate of the Philosophical Faculty of Masaryk University. In the years 1995-2007 he worked as a managing director of CID, later Ogilvy CID, the first agency in the Czech Republic specializing in corporate design and design management.

Together with Alan Záruba he summarized his large experience in branding and corporate design in the exhibition project and book CI.CZ 1990-2007. The traveling exhibition has been seen by the audience in Prague, Brno, Vienna, New York and Tokyo.

According to Michal, Czech companies should pay attention to the design of their products or services. Design is able to multiply business success, it is a way to distinguish themselves and overcome a period of stagnation and crisis. Additionally, in the long run, a high-quality design could encourage customers’ fidelity and loyalty. Michal presented the philosophy "Good design sells" also in the project Design & Prosperity that describes Czech companies that succeed thanks to bet on quality and collaboration with designers. Michal initiated the opening of specialisation Design Management at the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín, where he is also acting as an external teacher.

Reference: AWT, Agropol, Air Bank, Credit Suisse, Credium, CS CARGO, Česká pojišťovna, České radiokomunikace, Economia, Divadlo Palace, drogerie Teta, Gumotex, Home Credit, J&T Finance Group, Lumius, NWR, OKD, OKK, OP Prostějov, Papirius, PPF, Pražská informační služba - Prague City Tourism, RENOMIA, Svoboda & Březík, Technistone, Telefónica O2 Czech Republic, Zentiva and more

Michal Richtr působí jako odborný konzultant v oblasti corporate identity designu. Je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1995–2007 pracoval jako managing director CID, později Ogilvy CID, první agentury v České republice specializované na corporate design a design management. Své dlouholeté zkušenosti z oblasti brandingu a corporate designu sumarizoval společně s Alanem Zárubou ve výstavním projektu a knize CI.CZ 1990–2007. Putovní výstavu ve spolupráci s českými centry shlédli diváci v Praze, Brně, Vídni, New Yorku a Tokiu.

Je propagátorem designu jako konkurenční výhody, designu schopného znásobit obchodní úspěch firmy. „České podniky by měly věnovat pozornost designu svých výrobků nebo služeb. Právě design může být strategickým nástrojem boje s konkurencí, způsobem jak se odlišit a překonat období stagnace či krize, přidanou hodnotou, která je určující. Navíc kvalitní design v dlouhodobém horizontu podporuje věrnost i loajalitu.“ říká Michal Richtr.

Filozofii "Dobrý design prodává" představil v projektu Designem k prosperitě, který formou případových studií popisuje české firmy úspěšné díky sázce na kvalitní design a spolupráci s designery.

Inicioval otevření nové studijní specializace Design Management na Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zde rovněž působí jako externí pedagog.

Jindřich Fialka

Contiqua

Founder and CEO of Contiqua. As a thinker and stoic optimist, he launched a company that has a simple purpose: to design perfect products based on waste materials from industrial production thereby preventing them from ever being made.

In last 18 months managed to design and manufacture 9 products ranging from interior lighting systems and fashion accessories to jewelry. Contiqua cooperates with global companies such as 3M, Wiesner Hager, Petrof, Tilak and many others. New products and partnerships are on their way starting with world EXPO 2015 in Milan. Contiqua as a partner of Czech Expo will equip Czech Pavillion by light made from industrial waste.

Zakladatel značky Contiqua. Jako idealista a skalní optimista založil společnost sjednoduchým záměrem: navrhovat perfektní produkty z odpadových materiálů, a tím zabránit jejich plýtvání.

Contiqua navrhuje široké spektrum produktů ­ od interiérových svítidel přes módní doplňky až po šperky. Spolupracuje se společnostmi jako 3M, Wiesner Hager, Petrof nebo Tilak, a další produkty i partnerství jsou již na cestě. Contiqua je také partnerem české expozice na světové výstavě EXPO 2015. Do českého pavilonu dodala světla vyrobené z reflexních fólií ­ odpadu z výdoby dopravních značení.

Eva Možná

COURT OF MORAVIA

Eva Možná je designérka z firmy Court of Moravia. Jejím úkolem je doručovat klientům taková řešení, pracující s gamifikací a playful designem, která posunou jejich business kupředu a pomohou jim dosáhnout vytyčených cílů. Své projekty vede také podle principů Human Centered Designu, který ji naučil, že klíčem k promyšlenému designu je důkladné seznámení se s kontextem a s lidmi, kterých se design dotkne. Na těchto základech pak staví funkční řešení z oblasti marketingu, brandování, věrnosti zákazníků, angažovanosti zaměstnanců i vzdělávání.

Eva Možná is a designer working for the company Court of Moravia. Her task is to come up with various creative solutions based on playful design and gamification that will help her clients move their business forward and help them achieve their goals. She structures her projects around the principles of Human Centered Design - an idea that the key to a well-functioning design lies in being thoroughly familiar with both the context of the work and the people involved. Based on these foundations she creates functional solutions in business innovations, customer loyalty, employee engagement, marketing, branding and education.

Lenka Novotná

PLASTIA

Lenka Novotna and her husband founded the company Plastia in 1992. Since then Plastia has not only outgrown the label of a mere manufacturer of plastic pots but also it has become a prime example of what a successful business can look like when people at its forefront integrate Design Thinking into their decision­making. Thanks to the innovative thinking Plastia is now in a state of constant creative flux ­ it collaborates with external product designers, develops and improves it`s creative outcomes and constantly generates innovation. But most importantly Plastia does all this with the customers always on their mind.

Lenka Novotná založila se svým manželem firmu Plastia v roce 1992. Plastia od té doby výrazně přerostla nálepku pouhého výrobce plastových květináčů a je ukázkovým příkladem toho, jak může vypadat úspěšný business, pokud lidé v jeho čele adoptují Design Thinking. Plastia díky inovativnímu myšlení Lenky spolupracuje s externími designéry, neustále vyvíjí a zlepšuje své kreativní procesy, generuje inovace, a v jádru toho všeho stojí zákazníci, na které Plastia při své produkci myslí především.

Ondřej Rudolf

Divadlo J. K. Tyla

Ondřej Rudolf se dlouhodobě věnuje tvorbě a realizaci marketingových strategií, jak ve vlastním byznysu tak klientském. Tvrdí, že strategie je to, co mění vizi v reálnou práci a že když jsou strategie dobře sladěné a lidé jim rozumí, potáhnou všichni za jeden provaz.

Lukáš Bellada

Interactive Multimedia Developer

Lukáš Bellada portfolio includes interactive exhibitions prepared for EXPO Milan 2015 or VIDA science centrum Brno.

Lukáš is involved in projects dealing with interactive surfaces, augmented reality and computer game development. With his team he develops interactive software and hardware which reacts to human activities (human interactive devices), for example virtual graffiti, head tracking, controlling avatars, etc. People are able to affect projected objects with their presence.

Lukáš holds the workshop on the 12th, July (workshop language: czech).

Lukáš Bellada má za sebou spolupráci na výstavě v rámci EXPO Miláno 2015 přípravu interaktivních expozicí pro VIDA science centrum Brno.

Lukáš se zabývá projekty které souvisí s interaktivními povrchy, augmentovanou realitou a vývojem počítačových her. Pracuje na vývoji interaktivního softwaru a hardwaru, který reaguje na lidskou aktivitu (human interactive devices), například virtuální graffiti, head tracking, avatars atd.

Na Festivalu se s ním můžete potkat 12.6., kdy povede praktický workshop s názvem Interaktivní výstava (Dotkněte se prosím! :). Kapacita na workshop je omezená a s nutnou registrací (jazyk workshopu: čeština)

Martina Pelcová

Martina Pelcová

Český rozhlas

Martina Pelcová got her degree in sociology and journalism at the Faculty of Social Sciences, Masaryk University. Since 2010 she is a reporter of Czech Radio.

Martina Pelcová vystudvala sociologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity. Od roku 2010 je reportérkou Českého rozhlasu.
Rudolf Čihák

Rudolf Čihák

IdeaSense

In IdeaSense he is dealing with work on innovative projects as well as innovative culture development and implementation of innovation ecosystems. In the past he worked as technical director at Lucent Technologies, where he was responsible for technology transfer, particularly in the area of ​​fiber optics. During his stay at CSA he led a section of Innovation and Projects, where he successfully established a functioning innovation ecosystem for effective management ideas from inception to project implementation. Ruda is an active single-engine aircraft pilot and in his leasure time he enjoys aerobatics.<

Ve společnosti IdeaSense se věnuje práci na inovačních projektech stejně tak jako rozvoji inovační kultury a implementaci inovačních ekosystémů. V minulosti pracoval na pozici technického ředitele ve společnosti Lucent Technologies, kde ve spolupráci s americkými Bell Labs přiváděl na český trh nové typy technologických inovací zejména v oblasti vláknové optiky. Během svého působení v ČSA vedl sekci Inovací a Projektů, kde úspěšně zavedl fungující inovační ekosystém pro efektivní řízení nápadů od jejich vzniku až po projektovou implementaci. Ve společnosti Vodafone vedl jako ředitel pro strategickou transformaci řadu složitých transformačních projektů zaměřených na technologie, obchod, marketing a zákaznickou zkušenost. Vystudoval obor telekomunikace a doprava na Technické Univerzitě v Žilině. Ruda je aktivní pilot jednomotorových letadel a ve svém volném čase se věnuje letecké akrobacii.

- More coming soon -

Return home

ORGANIZERS

PARTNERS